NEWs & EVENTS รู้หรือไม่ น้ำยา Thai Steward ได้รับเครื่องหมายฮาลาล
รู้หรือไม่ น้ำยา Thai Steward ได้รับเครื่องหมายฮาลาล

เครื่องหมายฮาลาลคืออะไร? เครื่องหมายฮาลาลเป็นเครื่องหมาย ที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยหรือคณะประจำจังหวัดต่างๆ ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการทำการประทับลงบนฉลากของผลิตภัณฑ์การผลิตหรือการบริการทั้งหลาย ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนาอิสลาม ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่ม สาธารณูปโภค เป็นต้น เพราะอาหารฮาลาล ไม่ใช่เพียงอาหารปราศจากเนื้อหมูเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตต่างๆ ด้วย น้ำยาเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ #ThaiSteward ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตฮาลาล และได้รับการรับรองคุณภาพความปลอดภัยจากองค์กรอาหารและยา เพื่อให้คุณมั่นใจความปลอดภัยในมาตรฐานสูงสุด รับรองได้ว่าภาชนะสะอาด ถูกหลักอนามัยทุกใบ

Conent-FHT-01
เครื่องหมายฮาลาลคืออะไร?
เครื่องหมายฮาลาลเป็นเครื่องหมาย ที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยหรือคณะประจำจังหวัดต่างๆ ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการทำการประทับลงบนฉลากของผลิตภัณฑ์การผลิตหรือการบริการทั้งหลาย ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนาอิสลาม ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่ม สาธารณูปโภค เป็นต้น
เพราะอาหารฮาลาล ไม่ใช่เพียงอาหารปราศจากเนื้อหมูเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตต่างๆ ด้วย
น้ำยาเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ #ThaiSteward ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตฮาลาล และได้รับการรับรองคุณภาพความปลอดภัยจากองค์กรอาหารและยา เพื่อให้คุณมั่นใจความปลอดภัยในมาตรฐานสูงสุด รับรองได้ว่าภาชนะสะอาด ถูกหลักอนามัยทุกใบ